logo (2)

Informații

Informații utile
 
 
1. Avize si acorduri pentru autorizarea lucrarilor de constructii

Prin Certificatul de urbanism, administratia publica locala stabileste avizele si acordurile necesare in procesul de autorizare a lucrarilor de constructii.

Avizele si acordurile se impart in doua categorii: cele obtinute de emitentul autorizatiei de construire si cele obtinute de solicitantul acesteia.

Avizele si acordurile necesare in procesul de autorizare a lucrarilor de constructii, stabilite prin Certificatul de urbanism, se obtin de catre emitentul autorizatiei de constructie, cat si de solicitantul acesteia, dupa caz.

Prin eliberarea Certificatului de urbanism, administratia publica locala stabileste, printre altele, si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii.

2. Avize obtinute de emitentul autorizatiei de construire

Fisa tehnica este actul cu valoare de aviz conform care cuprinde avizul administratorului/furnizorului de utilitati urbane (apa, canalizare, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicatii, salubritate, transport urban, inclusiv pentru restrictiile impuse de retelele de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament, dupa caz), respectiv al institutiilor descentralizate prevazute de Lege (pentru securitatea la incendiu, protectia civila, protectia mediului si a sanatatii populatiei) exprimat in baza datelor extrase de proiectant din proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii si care fundamenteaza procedura de emitere a acordului unic.

Aceste avize cad in grija emitentului autorizatiei de construire.

Legea nr. 50/1981 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, il obliga pe emitentul autorizatiei de construire sa inconstiinteze solicitantul cu privire la taxele legale necesare avizarii documentatiei in Asfel, societatile furnizoare de utilitati au obligatia ca, pe baza de protocol incheiat cu autoritatea administratiei publice locale, sa cuantumul taxelor pentru avize (pe tipuri de lucrari si capacitati – conform reglementarilor proprii), modalitatea de plata si conturile in care acestea trebuie achitate.vederea autorizarii.

Acordul unic este actul cu valoare de aviz conform, emis numai pe baza fiselor tehnice si insumeaza avizele si acordurile favorabile pentru utilitatile urbane, precum si cele privind securitatea la incendiu, protectia civila, protectia mediului si sanatatea oamenilor. In baza acordului unic se poate emite autorizatia de construire.

3. Avize si acorduri obtinute de solicitantul autorizatiei de construire

Prin Certificatul de urbanism, administratia publica poate cere si alte avize si acorduri care trebuie obtinute de solicitant si care se refera la zonele asupra carora s-a instituit un anumit regim de protectie sau de restrictii de construire (protectia zonelor naturale; protejarea monumentelor istorice; zone cu trafic aerian; vecinatatea constructiilor si ansamblurilor cu caracter militar; drumuri; retele electrice si de telecomunicatii; magistrale de transport de gaze, de produse petroliere; cai ferate si navigabile; cursuri de apa; statii meteo; surse si gospodarii de apa, amenajari de imbunatatiri funciare etc.).

Aceste avize se emit in conformitate cu prevederile legale in vigoare specifice fiecarui domeniu de activitate al avizatorilor.

a. Avize/acorduri specifice
 • avizele ale autoritatilor administratiei publice centrale emise de: Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Sanatatii, Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Apararii Nationale – Statul Major General, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, Compania Nationala „Apele Romane” – S.A., Autoritatea Aeronautica Civila Romana ori de alte organisme ale administratiei publice centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, dupa caz, conform prevederilor legale in vigoare, in functie de relatia posibila cu investitia
 • necesare pentru situatii deosebite, ca urmare a conditiilor speciale de amplasament sau a functionalitatii investitiei;
Precizari privind continutul documentatiilor pentru obtinerea avizelor/acordurilor specifice se obtin de la compartimentele abilitate ale autoritatilor mentionate.
 • avizul Ministerului Culturii si Cultelor – se emite in vederea aprobarii documentatiilor de urbanism (P.U.Z. sau P.U.D.) care cuprind monumente, ansambluri ori situri istorice, inclusiv zonele de protectie ale acestora. Avizul va fi utilizat si pentru autorizarea lucrarilor de constructii;
 • avizul expertului tehnic pentru cerinta de calitate Af – avizul expertului tehnic pentru cerinta de calitate Af (rezistenta si stabilitatea terenurilor de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant), referitor la lucrarile de sustinere a excavatiilor si a infrastructurii la constructiile care necesita executarea de excavatii cu adancime de 6,0 metri sau mai mare. Avizul se exprima de o alta persoana decat verificatorul de proiect pentru cerinta Af, pentru partea din proiect;
 • avizul de scoatere definitiva sau temporara din circuitul agricol
b. avizul/acordul Inspectoratului de Stat in Constructii Inspectoratul de Stat in Constructii direct, sau prin Inspectoratele Teritoriale in Constructii, dupa caz, potrivit prevederilor legale in vigoare si in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare, emite urmatoarele avize/acorduri:
 • avizeaza documentatiile tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice, documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii noi, finantate din fonduri publice sau din credite externe, contractate sau garantate de stat cu valori mai mari sau egale cu 10 miliarde de lei precum si documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de reparatii, reabilitari, consolidari, restaurari ale constructiilor existente finantate din fonduri publice, indiferent de valoare, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.072/2003;
 • avizeaza amplasarea balastierelor si carierelor din punct de vedere al protejarii constructiilor din vecinatatea acestora;
 • avizeaza executia de constructii in vecinatatea drumurilor nationale;
 • emite acorduri pentru interventii asupra constructiilor existente;
 • avizeaza solutiile de interventie imediata pentru punerea in siguranta provizorie a constructiilor avariate in urma dezastrelor, in actiunile de interventie operativa si refacere post dezastru.
c. avizul proiectantului initial al constructiei sau referatul de expertiza tehnica Avizul/referatul se emite/se elaboreaza in situatia in care se intentioneaza a se realiza lucrari care aduc modificari unor constructii existente si are drept scop determinarea conditiilor si solutiilor necesare pentru un raspuns favorabil al structurii acesteia pentru indeplinirea cerintei de rezistenta si stabilitate.
In lipsa proiectantului initial al constructiei, este obligatorie intocmirea unui referat de expertiza tehnica, elaborat de un expert tehnic atestat, in conditiile legii;
d. acordul vecinilor Acordul vecinilor, exprimat in forma autentica, se solicita in urmatoarele situatii:
 • in cazul constructiilor noi amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate, numai daca lucrarile noi impun luarea unor masuri de interventie pentru protejarea imobilelor existente (subzidiri, consolidari, etc.) si daca prin proiect se mentine aceasta obligativitate;
 • in cazul amplasarii de constructii noi cu alte functiuni decat cele ale cladirilor invecinate si daca prin natura activitatilor adapostite de acestea se produce poluare de orice fel (noxe, zgomot, vibratii etc.);
 • pentru lucrari care au ca scop schimbarea destinatiei de locuinta a cladirilor individuale sau colective existente, sau a unor parti din acestea, precum si a spatiilor cu alta destinatie din aceeasi cladire, daca prin natura activitatilor se produce poluare de orice fel (noxe, zgomot, vibratii etc.);

In situatia in care, o data cu autorizatia de construire, se solicita si autorizarea organizarii executarii lucrarilor, solicitantul va prezenta si avize specifice: aviz circulatie, aviz pentru ocuparea temporara a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc.